За Сдружението:


    Сдружение с обществено полезна дейност  "Младежки инициативи в училище" е основано от 14 учредители-7 преподаватели и 7 ученици от ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ -гр.Шумен. Учредителното събрание на 15.03.2005г. в гр.Шумен избра тричленен Управителен съвет в  състав :

 1. Красимир Неделчев Кънчев-Председател;

 2. Пламена Маркова Крумова-член;

 3. Ивета Илиева Лалева-член.

     Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ в Шуменски окръжен съд на 26.04.2005г. Адресът на управление е в гр.Шумен, бул."Велики Преслав" №49 в сградата на ПГСАГ.

    Младежката организация си постави следните цели:

 • осигуряване на условия за оптимална активност;

 • подпомагане на процеса на включване и личностна реализация;

 • развиване на гражданското образование;

 • насочване и оптимизиране на професионална подготовка и реализация чрез различни форми на обучение в свободното време;

 • развиване на доброволчеството;

 • противодействие на негативни социални явления (зависимости, насилие и др.);

    За реализиране на целите си Сдружението :

 • осигурява образователна, спортна, художествено-творческа, спортна и екологична дейност;

 • организира и провежда семинари, курсове, изложби, презентации;

 • проучва и анализира данни, свързани с младежката проблематика;

 • поддържа контакти с обществени организации, училища, читалища, местна власт, фирми, граждани.

  

  

ПГ САГ-гр.Шумен